مدیر کت واک مجازی برای تلویزیون کیش فیلم سوپر مجاز می‌سازد

مدیر کت واک مجازی اعلام کرده است که از طریق تکنولوژی واقعیت افزوده برای تلویزیون کیش مجموعه فیلم‌های سوپر بومی … بیشتر