یکی از بچه‌ها از فحش دادن به عماد باقی جا ماند

گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از آن است که یکی از بچه‌ها از فحش دادن به عماد باقی جا ماند. بر … بیشتر