همخوانی ابی و باقی برای ۷۰ سالگی داریوش: نامه رو وانکرده پس فرستاد

Geshnis records proudly presents EBI… feat. BAGHI… در یک شب به یاد ماندنی ۷۰ سالگی سرور و سالار صدا DARIUSH … بیشتر