پژوهشگران برکت موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی احمدشاه مسعود شدند

پژوهگشران با حمایت مقام معظم رهبری و مسعود مولوی و مولوی عبدالحمید موفق به شبیه‌بازی احمد شاه مسعود شدند. این … بیشتر