مرگ بر دیکتاتور زنده، روح دیکتاتور مرده شاد

امین بزرگیان منطق کلاسیک جهانی ثنوی و قطبی دارد. خیر یا شر. مثبت یا منفی. بله یا خیر. این جهان … بیشتر