همسر آیت‌الله یزدی مانند خود او یک دهه هشتادی واقعی بود

اطلاعات اختصاصی دریافتی گشنیز حاکی از آن است که آیت‌الله محمد یزدی همسری اختیار کرده بود که مانند خودش یک … بیشتر