استفاده کمک آموزشی از نامزدهای ریاست جمهوری غیرقانونی است

رئیس هیئیت نظارت بر انتخابات اعلام کرد استفاده از نامزدهای ریاست جمهوری به عنوان وسایل کمک آموزشی در مسایل کمک … بیشتر