خوارج ایستا و اخراج اساتید

عبدالکریم سروش خوارج ایستاده اینک به اخراج اساتید رسیده و مخرج خود بر مسند قدرت سُریده و خرجشان را به … بیشتر