همدردی قاتلان خسرو گلسرخی با قاتلان بکتاش آبتین

شماری از قاتلان خسرو گلسرخی با قاتلان بکتاش آبتین، یکی از فرزندان معنوی آن تروریست چپگرای معدوم در راه حق … بیشتر