نامه محرمانه سعید جلیلی به مقام مزلزل رهبری: از محسن رضایی گاوترم

نسخه‌ای از نامه محرمانه سعید جلیلی به دست گشنیز رسیده که در آن آقا سعید با عشوه‌های بسیجی سعی کرده … بیشتر