دعوت محمد خاتمی برای فوران آتشفشان خشم مردم با گدازه‌های رای

رئیس جمهور دولت اصلاحات، که از او با عنوان سید محمد خاتمی نیز یاد می‌شود، برای «تجدید امید» و «رفوزگی … بیشتر