فیلم ریدن خامنه‌ای بر تمام تپه‌ها توسط گروه روده زین‌العابدین هک شد

خبرگزاری گشنیز به اسناد اختصاصی و فیلم‌های ریدن مقام معظم رهبری بر یک یک تپه‌های کشور دست یافته است. گروه … بیشتر