انتقاد عرق زیر بغل فراستخواه از حملات به اباذری

لکه عرق زیر بغل مقصود فراستخواه از موج حملات به لحن وحشیانه یوسف اباذری انتقاد کرده و گفته عجله برای … بیشتر