کودک خردسال آمریکایی در فرودگاه امام دستبند زده شد

جورج جکسون، کودک خردسال و  پنج ساله آمریکایی در فرودگاه امام خمینی (قدّس السَرٌهّ إلشًریفْ) بازداشت و دستبند زده شد. … بیشتر