برنی سندرز: یک موی شما تراجنسیتی‌های توالت‌تفکیکی‌نشین را به سرنوشت چندین میلیون زن افغان کوخ‌نشین نمی‌دهم

برنی سندرز، قدرت اصلی تمامی نهادهای آمریکا، در سخنانی در ویسکانسین اعلام کرد که سرنوشت زنان افغانستان به اندازه توالت … بیشتر

پژوهشگران برکت موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی احمدشاه مسعود شدند

پژوهگشران با حمایت مقام معظم رهبری و مسعود مولوی و مولوی عبدالحمید موفق به شبیه‌بازی احمد شاه مسعود شدند. این … بیشتر