سازمان ملل نیروی جاذبه را برای سقوط پناهجویان افغان محکوم کرد

شورای امنیت ملل در قطعنامه‌ای نیروی جاذبه را برای نقش انکارناپذیرش در فاجعه دلخراش سقوط پناهجوی افغانستان به شدت محکوم … بیشتر