دستور فوری دکتر نمکی به دکتر جهانپور: کیانوش، بکن توش!

گلایه‌های کادر درمان از مردم بی شرف برای رعایت نکردن پروتکل‌ها به سطح جدیدی رسیده است. گزارش گشنیز حاکی از … بیشتر